Vervolgonderzoek aanpak steenmarter succesvol van start

Op 1 januari 2019 werd opnieuw gestart met het wegvangen van steenmarters in het weidevogelgebied rondom Aldeboarn. In slechts anderhalve maand zijn twaalf steenmarters (9 mannetjes en 3 vrouwtjes) gevangen en gedood. Vorig jaar waren dit er tien in de periode van 7 maart tot en met 30 juni. Het wegvangen van de steenmarter rondom Aldeboarn …

Omgevingsvisie Fryslân: puzzelen in de ruimte

Klimaatbestendig inrichten, de omslag naar duurzame energie, het versterken van biodiversiteit en behoud van leefbaarheid in Fryslân: vier grote opgaven die veel ruimte vragen en waarvoor nu alles op alles moet worden gezet om in Fryslân met elkaar oplossingen te vinden.Bron: Provincie Frieland

Nieuwe kansen voor dorpshuizen

Van 31 januari tot en met 17 december 2019 is de dorpshuizenregeling geopend. Er is 900.000 euro beschikbaar voor het verbouwen of verduurzamen van gemeenschapshuizen.Bron: Provincie Frieland

Kansenfondsgeld voor kinderen en statushouders

Friese scholen moeten aan de slag met een plan om kinderen uit arme gezinnen te helpen. Stichting Solidair Friesland heeft een project opgestart om te zorgen dat er op scholen aandacht komt voor armoede en uitsluiting als gevolg daarvan.Bron: Provincie Frieland