Algemene voorwaarden

Artikel 1 / Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Advertentie: beeldmateriaal, teksten, geluid of film (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen (bedrijfs)vermeldingen, (e-mail)adressen, zoekresultaten, banners of buttons) welke door LT-DKM BV gepubliceerd worden in de overeengekomen media. Een of meer hyperlinks kunnen deel uitmaken van een advertentie.
Contractant: de wederpartij met wie LT-DKM BV een Overeenkomst heeft gesloten.
Dienst: alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen LT-DKM BV en Contractant (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen diensten met betrekking tot het plaatsen van Advertenties en/of Informatie inzake Contractant), alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Contractant.
LT-DKM BV: LT-DKM BV Informatie: Advertenties en alle andere informatie, gegevens en data, inzake een Contractant of een derde, al dan niet ter promotie van de hen aangeboden diensten en/of websites of naam van een Contractant of een derde, zoals door LT-DKM BV, al dan niet op basis van een overeenkomst, gepubliceerd in door LT-DKM BV beheerde media. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en éénlijnsprestatie. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en LT-DKM BV op grond waarvan LT-DKM BV Diensten aan Contractant levert. Opdrachtgever: degene die bevoegd is om in naam van Contractant een Overeenkomst aan te gaan.

Artikel 2 / Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door LT-DKM BV van Diensten aan of ten behoeve van Contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.
2.2 In verband met de specifieke aard van het bepaalde in de Overeenkomst, kan in de Overeenkomst worden afgeweken van hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen uit de Overeenkomst gaan voor de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.
2.3 Indien een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.4 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen LT-DKM BV en Contractant, wordt Contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door LT-DKM BV en de Contractant zijn overeengekomen.
2.6 LT-DKM BV wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Contractant van de hand.
2.7 LT-DKM BV is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van LT-DKM BV of op een andere wijze aan Contractant bekend worden gemaakt. Indien Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is Contractant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in zal gaan.

Artikel 3 / Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van LT-DKM BV zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 De opdrachtgever is gerechtigd, tenzij anders is overeengekomen, de verstrekte opdracht tot advertentieplaatsing te annuleren. Kosteloze annulering dient schriftelijk plaats te vinden binnen 8 kalenderdagen na het verstrekken van desbetreffende opdracht. Bij overschrijding van de gestelde termijn van 8 dagen bedragen de annuleringskosten 50% van het oorspronkelijk vastgestelde bedrag op het contract. LT-DKM BV behoudt het recht om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren, ook al is de opdracht (schriftelijk) aanvaard. Van zulk een annulering stellen wij opdrachtgever ten spoedigste in kennis. Grondslag voor annulering kan zijn ons besluit (hetzij bij onvoldoende deelname, hetzij door annulering van de uitgave door de uitgeefpartner, hetzij op grond van anderen dringende redenen) de uitgave niet te realiseren, of om andere dringende redenen welke wij onverwijld aan opdrachtgever zullen mededelen. Bij annulering zijn wij niet gehouden enige schade te vergoeden. Onze enige verplichting bestaat alsdan in het restitueren aan opdrachtgever van het door deze aan ons voor het geannuleerde gedeelte betaalde bedrag.
3.3 Opdrachtgever en Contractant staan er voor in dat Opdrachtgever volledig bevoegd is om Contractant bij de totstandkoming van de Overeenkomst te vertegenwoordigen.

Artikel 4 / Uitvoering dienstverlening

4.1 Voor de duur en op basis van de Overeenkomst biedt LT-DKM BV Contractant dienstverlening met betrekking tot, mede doch niet uitsluitend, het publiceren van Advertenties en/of Informatie.
4.2 LT-DKM BV zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 LT-DKM BV zal zich inspannen de Dienst conform de overeengekomen specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.
Met name garandeert LT-DKM BV niet:
– dat de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen;
– dat derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
4.4 LT-DKM BV is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de Dienst of Advertentie en/of Informatie, zonder dat hierdoor enig recht van Contractant op schadevergoeding jegens LT-DKM BV ontstaat.
4.5 LT-DKM BV is gerechtigd de Dienst te verbeteren en steeds aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
4.6 LT-DKM BV is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden. LT-DKM BV is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.
4.7 Indien naar het oordeel van LT-DKM BV uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, dan wel indien Contractant, of eventuele derden in opdracht van Contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Contractant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), is LT-DKM BV gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen.
4.8 Reclamaties of klachten inzake onjuiste of onvolledige (anders dan overeengekomen) Advertenties en/of Informatie dienen uiterlijk binnen een (1) maand na publicatie of verschijning schriftelijk aan LT-DKM BV kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 5 / Advertenties en/of Informatie

5.1 Advertenties en/of Informatie moeten voldoen aan de overeengekomen (technische) eisen. LT-DKM BV heeft het recht deze eisen tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. LT-DKM BV zal Contractant van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.
5.2 LT-DKM BV behoudt zich te allen tijde het recht voor een Advertentie en/of Informatie te weigeren, te verwijderen of aan te passen, zonder dat Contractant aanspraak heeft op enige vergoeding. Het verwijderen van een Advertentie en/of Informatie kan door LT-DKM BV zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling plaatsvinden.
5.3 LT-DKM BV is gerechtigd, doch niet verplicht, de Contractant te verzoeken de uitvoering van de Overeenkomst te controleren, bijvoorbeeld door een voorbeeld Advertentie en/of Informatie te sturen. Indien LT-DKM BV, ter controle, aan Contractant een voorbeeld Advertentie en/of Informatie stuurt, kan Contractant binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het voorbeeld wijzigingen door geven op de inhoud van de Advertentie en/of Informatie. Dit is alleen mogelijk voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op feitelijke onjuistheden in de tekst van de Advertentie en/of Informatie (bijv. vermelding naam/adres) en/of indien gegevens in het voorbeeld niet overeenkomen met de gegevens die staan vermeld in de Overeenkomst. Indien Contractant na de periode van 14 dagen een Advertentie en/of Informatie wil wijzigingen is LT-DKM BV gerechtigd hiervoor haar standaard tarieven in rekening te brengen. LT-DKM BV kan er niet voor instaan dat alle wijzigingen daadwerkelijk kunnen worden doorgevoerd.
5.4 De uitvoering van de Overeenkomst is automatisch door Contractant goedgekeurd, indien hij noch binnen 14 dagen na de aanvang van de uitvoering daarvan, noch binnen zeven (7) dagen na de ontvangst van een controle verzoek van LT-DKM BV (afhankelijk van hetgeen eerder is) schriftelijk anderszins te kennen geeft.
5.5 Contractant kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, lay-out, inhoud, de pagina- en rubriekindeling van de media of aan de plaats of positie, ranking en ordering van de ten behoeve van Contractant geplaatste Advertentie en/of Informatie in de media.
5.6 LT-DKM BV garandeert niet dat een Advertentie en/of Informatie te allen tijde voldoet aan de overeengekomen specificaties of posities of zoeklogica en kan niet instaan voor de kleurzetting, het formaat en de lay-out van een ten behoeve van Contractant geplaatste Advertentie en/of Informatie in de media. Contractant is ermee bekend en akkoord dat (elektronische) media tussentijds kunnen wijzigen en dat als gevolg daarvan veranderingen kunnen optreden in de publicatiewijze en positie van de Advertentie en/of Informatie.
5.7 Contractant is ermee akkoord dat Advertenties en/of Informatie van derden, waaronder concurrenten, in de buurt van de Advertentie en/of Informatie van Contractant verschijnen. Contractant is er bovendien mee akkoord dat Advertenties en/of Informatie van derden, waaronder concurrenten, verschijnen bij het gebruik van zoekwoord(en) waarvan een met de handelsnaam of merk van Contractant overeenstemmend teken onderdeel uit maakt.
5.8 LT-DKM BV is gerechtigd de Advertentie en/of Informatie te gebruiken voor plaatsing in andere media van LT-DKM BV, van rechtspersonen waarmee LT-DKM BV is gelieerd of van partners van LT-DKM BV, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Contractant kan aan deze plaatsing in andere media geen rechten ontlenen.
5.9 Contractant is ermee bekend dat de Advertentie en/of Informatie, danwel de (bedrijfs) gegevens daaruit, door LT-DKM BV worden opgenomen in een LT-DKM BV Database. LT-DKM BV is gerechtigd aan derden gebruiksrechten te verlenen ten aanzien van deze Database. Onder derden wordt mede, doch niet uitsluitend verstaan aanbieders van nummerinformatiediensten.
5.10 In het geval Contractant een rechtspersoon is, behoudt LT-DKM BV te allen tijde het recht om de haar langs officiële of publieke weg ter kennis gekomen wijzigingen of aanvullingen van de (telefoongids)gegevens van Contractant, zonder diens voorafgaande opdracht of machtiging in een Advertentie en/of Informatie te verwerken.

Artikel 6 / Medewerking door Contractant

6.1 Contractant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Contractant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze verstrekken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan, alle gegevens en informatie met betrekking tot (de inhoud van) de Advertentie en/of Informatie.
6.2 Contractant staat ervoor in dat de in 6.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en garandeert dat zijn gebruik van de Diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig is. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van LT-DKM BV, waaronder eveneens begrepen haar Diensten, zou kunnen aantasten. Contractant vrijwaart LT-DKM BV volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart LT-DKM BV eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
6.3 Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij LT-DKM BV hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
6.4 Contractant zal zich houden aan alle door LT-DKM BV verstrekte of op de website van LT-DKM BV bekendgemaakte richtlijnen inzake het gebruik van de Dienst.
6.5 Contractant is niet toegestaan en zal derden niet toestaan om:
– op frauduleuze wijze de Dienst te gebruiken, door mede, doch niet uitsluitend, op frauduleuze of oneigenlijke of ongeldige wijze ‘klikken’ op de Advertenties en/of Informatie te genereren of te laten genereren, bijvoorbeeld door het gebruik van robots of andere geautomatiseerde zoekopdrachten, en/of het frauduleuze gebruik van andere optimaliseringsdiensten en/of software;
– zonder toestemming van LT-DKM BV hyperlinks op te nemen als onderdeel van de Advertenties en/of Informatie, met uitzondering van de daarvoor bestemde url-regels/items.

6.6 Indien Contractant in het kader van de dienstverlening een gebruiksnaam en wachtwoord van LT-DKM BV ontvangt, dient Contractant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval misbruik of diefstal van gebruiksnaam en wachtwoord wordt vermoed, dient Contractant LT-DKM BV direct op de hoogte te stellen, zodat LT-DKM BV de toegang tot de Dienst van Contractant kan opheffen of andere passende maatregelen kan nemen. Contractant is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst via gebruiksnaam en wachtwoord. LT-DKM BV kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die het gevolg zijn van misbruik of diefstal van gebruiksnaam en wachtwoord.

Artikel 7 / Aanvullende bepalingen voor Overeenkomsten ten behoeve van derden

7.1 Indien Contractant ten behoeve van een derde partij met LT-DKM BV een Overeenkomst aangaat, zijn de in dit artikel opgenomen aanvullende bepalingen eveneens van toepassing.
7.2 Contractant garandeert dat de derde partij akkoord is met de plaatsing van de Advertentie en/of Informatie zoals tussen Contractant en LT-DKM BV overeengekomen.
7.3 LT-DKM BV is te allen tijde gerechtigd aanvullende voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding van de Overeenkomst en de eventuele Advertentie en/of Informatie te stellen.
7.4 LT-DKM BV is te allen tijde gerechtigd contact op te nemen met de derde partij. Indien om wat voor reden dan ook aan LT-DKM BV blijkt dat de derde partij bezwaar maakt tegen de Advertentie en/of Informatie c.q. de plaatsing daarvan, is LT-DKM BV gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
7.5 Niettegenstaande het vorige lid is Contractant jegens LT-DKM BV volledig aansprakelijk voor de in verband met de plaatsing van de Advertentie en/of Informatie aan LT-DKM BV verschuldigde vergoeding.
7.6 Contractant vrijwaart LT-DKM BV volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van de derde partij ten behoeve van wie hij de Overeenkomst aangaat en vrijwaart LT-DKM BV eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

Artikel 8 / Vergoeding en betaling

8.1 Contractant is aan LT-DKM BV de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Alle aan LT-DKM BV verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.
8.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of de Advertentie en/of Informatie.
8.3 LT-DKM BV is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Indien de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt, terwijl de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert, en Contractant niet akkoord wenst te gaan met deze verhoging, heeft hij het recht binnen 14 dagen na de aankondiging van de verhoging de Overeenkomst gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet indien de verhoging minder dan 10% bedraagt.
8.4 LT-DKM BV is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verzoeken.
8.5 LT-DKM BV brengt de door Contractant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van LT-DKM BV leidend.
8.6 Betaling dient te geschieden op de door LT-DKM BV aangegeven wijze. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van het gehele factuurbedrag te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.7 Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
8.8 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.
8.9 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,- (vijftig euro).
8.10 LT-DKM BV is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Contractant, op eerste verzoek van LT-DKM BV, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens LT-DKM BV. LT-DKM BV is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 9 / Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die LT-DKM BV in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij LT-DKM BV of bij de derde van wie LT-DKM BV het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Contractant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent LT-DKM BV aan Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.
9.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op al het materiaal dat Contractant in het kader van de Overeenkomst aan LT-DKM BV ter beschikking stelt, blijft berusten bij Contractant of bij de derde van wie Contractant het recht heeft verkregen het materiaal aan LT-DKM BV ter beschikking te stellen. Contractant verleent LT-DKM BV het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.
9.3 Contractant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan LT-DKM BV ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart LT-DKM BV volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart LT-DKM BV eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
9.4 Contractant mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 10 / Privacy en Geheimhouding

10.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden dient LT-DKM BV persoonsgegevens te verzamelen. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand welke is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. LT-DKM BV draagt er zorg voor dat de verzameling van persoonsgegevens voldoet aan de WBP en aan haar eigen Privacy Verklaring opgenomen op haar websites.
10.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
10.3 Partijen leggen de in 10.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 11 / Aansprakelijkheid

11.1 LT-DKM BV is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LT-DKM BV in welk geval LT-DKM BV uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
11.2 De totale aansprakelijkheid van LT-DKM BV bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer
bedragen dan Euro 2.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de kosten die de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van LT-DKM BV te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van LT-DKM BV wel aan de overeenkomst beantwoordt;
– redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Contractant, verminderd met de besparingen;
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
11.4 Iedere aansprakelijkheid van LT-DKM BV voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolg schade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
11.5 LT-DKM BV is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Contractant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
11.6 In afwijking op het voorgaande geldt voor de Dienst die bestaat uit het gratis plaatsen van een Advertentie en/of Informatie het volgende. LT-DKM BV is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LT-DKM BV in welk geval de aansprakelijkheid van LT-DKM BV uitsluitend bestaat uit:
– het verbeteren van de Advertentie en/of Informatie in de eerstvolgende editie van de offline media, en/of
– het verbeteren van de Advertentie en/of Informatie in de online media.

Artikel 12 / Opschorting

12.1 LT-DKM BV is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Contractant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, danwel indien LT-DKM BV het vermoeden heeft dat Contractant in strijd handelt met 6, 9.3 of 9.4, of gegronde vrees heeft dat Contractant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan LT-DKM BV toekomend recht. Opschorting ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door LT-DKM BV geleverde Diensten.
12.2 Zodra Contractant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal LT-DKM BVde opschorting opheffen.

Artikel 13 / Duur van de Overeenkomst

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben alle Overeenkomsten een initiële looptijd van 1 jaar.
13.2 De looptijd wordt berekend vanaf de datum van verschijning, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
13.3 Onverminderd haar overige rechten, is LT-DKM BV gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Contractant niet voldoet aan haar verplichtingen uit 6, 9.3 of 9.4.
13.4 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door LT-DKM BV geleverde Diensten. Bedragen die LT-DKM BV voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
13.5 Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Contractant al hetgeen LT-DKM BV in het kader van de Overeenkomst aan Contractant ter beschikking heeft gesteld.
13.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 14 / Slotbepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

LT-DKM BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. 63332221.