Gebruiksvoorwaarden

LokaalTotaal op internet

Hieronder vindt u de Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van LokaalTotaal op internet. Met LokaalTotaal op internet wordt bedoeld de website LokaalTotaal.nl en onderliggende pagina’s.

Door het gebruik van LokaalTotaal op internet komt een overeenkomst tot stand tussen u en LokaalTotaal BV. Op deze overeenkomst zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

  1. Het is niet toegestaan de bereikbaarheidsgegevens te verhandelen, te reproduceren of te gebruiken voor (direct-) mailing.
  2. U kunt gebruik maken van de LokaalTotaal op internet voor het zoeken van bereikbaarheidsgegevens.
  3. U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LokaalTotaal BV, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen LokaalTotaal op Internet en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.
  4. U mag de bereikbaarheidsgegevens slechts op het beeldscherm oproepen. De bereikbaarheidsgegevens mogen niet in een bestand worden opgeslagen anders dan in een tijdelijk bestand dat noodzakelijk is voor de goede werking van uw browser.
  5. Bij misbruik van het bovenstaande behoudt LokaalTotaal BV zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van bereikbaarheidsgegevens te verbieden en daartoe technische voorzieningen te treffen. Dit alles is uitsluitend ter beoordeling van LokaalTotaal BV.
  6. LokaalTotaal BV staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de bereikbaarheidsgegevens in LokaalTotaal op internet. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die LokaalTotaal BV aan de samenstelling van LokaalTotaal op Internet en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft zij geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. LokaalTotaal BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van LokaalTotaal op Internet of met de tijdelijke onmogelijkheid
    LokaalTotaal op Internet te kunnen raadplegen.
  7. LokaalTotaal BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
  8. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.